Rolodex trong tiếng Anh là gì?

Đây là tên một thương hiệu thiết bị văn phòng – một tập thẻ hình tròn mà bạn lưu giữ thông tin liên hệ (tên, địa chỉ) của người khác.

Từ này thường xuất hiện trong văn cảnh liên quan tới công việc chốn văn phòng.

Example:

Although I use email for most correspondence now, I still refer to the Rolodex on my desk.
Mặc dù bây giờ tôi sử dụng email cho hầu hết các thư từ, tôi vẫn cần đến Rolodex trên bàn làm việc của mình.

Nguồn: Cambridge Dictionary

(Visited 807 times, 1 visits today)