Urban Dictionary

Deathname là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Deadname: Tên khai sinh, tên cúng cơm  

Đây là từ để chỉ tên thật của một người đã từng đổi tên. Từ này được dùng phổ biến cho người chuyển giới, nhưng vẫn có thể dùng cho bất kỳ ai đã thay đổi họ tên (có thể viết tách thành hai chữ: Dead name) 

Ví dụ: Don’t call her deadname. She hasn’t gone by that name in years. 

Tạm dịch: Đừng gọi cô ta bằng tên cúng cơm. Cô ấy đã không dùng nó cả nhiều năm nay rồi.

Nguồn: Urban Dictionary

(Số lượt đọc: 163 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Bình luận