Urban Dictionary

Real work là gì? Ursa work là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Real work: Làm việc có hiệu suất/hiệu quả

Ursa work: Làm việc kém hiệu suất/hiệu quả

Ví dụ: I made mad bank today at my job. I was doing real work, not ursa work

Tạm dịch: Hôm nay mình đã vượt mốc doanh số tại chỗ làm. Mình đã làm việc thực sự hiệu quả, không bị mất tập trung.

Ví dụ: Matt does ursa work all day because all he does is play. 

Tạm dịch: Matt làm việc thiếu hiệu quả suốt cả ngày vì cậu ta toàn chơi bời.

Nguồn: Urban Dictionary 

(Số lượt đọc: 98 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Bình luận