Real work: Làm việc có hiệu suất/hiệu quả

Ursa work: Làm việc kém hiệu suất/hiệu quả

Ví dụ: I made mad bank today at my job. I was doing real work, not ursa work

Tạm dịch: Hôm nay mình đã vượt mốc doanh số tại chỗ làm. Mình đã làm việc thực sự hiệu quả, không bị mất tập trung.

Ví dụ: Matt does ursa work all day because all he does is play. 

Tạm dịch: Matt làm việc thiếu hiệu quả suốt cả ngày vì cậu ta toàn chơi bời.

Nguồn: Urban Dictionary 

(Visited 43 times, 1 visits today)