CLOUDS
White sheep, white sheep,
On a blue hill,
When the wind stope,
You all stand still;
When the wind blows
You walk away slow,
White sheep, white sheep,
Where do you go?

MÂY
Một đàn cừu trắng như bông
Đỉnh đồi xanh thẳm cừu bồng bềnh trôi
Gió ngưng cừu đứng yên rồi
Đến khi gió thổi cừu trôi bồng bềnh
Gió đưa gió đẩy nhẹ tênh
Một đàn cừu trắng bồng bềnh chốn nao?

Bản dịch của Hien Luu

(Visited 42 times, 1 visits today)