Dịch thơ

Bản dịch bài thơ “There Is A Hole In My Sidewalk”

Pinterest LinkedIn Tumblr

There Is A Hole In My Sidewalk
Portia Nelson

I
I walk down the street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I fall in.
I am lost… I am helpless.
It isn’t my fault.
It takes forever to find a way out.

Tôi đang đi bộ trên hè
Hố sâu một cái e dè nằm đây.
Té đau, lọt hố, quơ tay:
“Nào đâu phải lỗi tôi đây hở trời?”
Bất lực dưới hố rối bời
Loay hoay như mất một đời thoát ra.

II
I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I pretend I don’t see it.
I fall in again.
I can’t believe I am in the same place.
But, it isn’t my fault.
It still takes me a long time to get out.

Cũng con đường ấy tôi đi
Vẫn một cái hố y xì như xưa.
Vờ như không thấy, bước bừa
Thế là lại ngã đúng vừa hố sâu.
“Cơ mà phải lỗi tôi đâu?”
Không tin được nổi té đau hai lần.
Trong lòng bùng nổi cơn sân
Thời gian mò mẫm thoát thân còn dài.

III
I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I see it is there.
I still fall in. It’s a habit.
My eyes are open.
I know where I am.
It is my fault. I get out immediately.

Cũng con đường ấy tôi đi
Vẫn một cái hố y xì như xưa.
Hố sâu tôi đã biết thừa
Nhưng mà vẫn ngã, cho chừa thói quen!
Lọt sâu ở dưới hố đen
Bây giờ sáng mắt: “Do bên lỗi mình!”
Qua hai lần té thình lình
Lần ba hiểu chuyện thật tình thoát nhanh.

IV
I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I walk around it.

Cũng con đường ấy tôi đi
Vẫn một cái hố y xì như xưa.
Qua ba lần ngã đã chừa
Giờ đây thấy hố nên vừa né ngay.

V
I walk down another street.

Tôi chọn đường khác mà đi
Đường không có hố lấy chi ngã nhào?

Bản dịch của Chơn Linh

(Số lượt đọc: 43 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận