by reason of, on account of

vì, nhờ có

ExampleBy reason of his many years of experience in this field, he is the best man for the job.
Vì có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực đó, ông là người xứng đáng nhất để làm việc ấy.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 47 times, 1 visits today)