by virtue of, by the authority of

nhờ có tiếng, do ưu điểm

ExampleYou can persuae him by virture of your well-known wisdom.
Ông có khả năng thuyết phục hắn, nhờ ông có tiếng là khôn ngoan.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 7 times, 1 visits today)