by virtue of, by the authority of

nhờ có tiếng, do ưu điểm

ExampleYou can persuae him by virture of your well-known wisdom.
Ông có khả năng thuyết phục hắn, nhờ ông có tiếng là khôn ngoan.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 136 times, 1 visits today)