Reading

Các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS Reading

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong phần thi IELTS Reading, nội dung kiểm tra sẽ bao gồm nhiều dạng câu hỏi khác nhau. Mỗi dạng câu hỏi sẽ có chiến lược làm bài riêng. Thông thường, hệ thống câu hỏi trong IELTS Reading sẽ được chia thành 2 nhóm lớn là (1) Yêu cầu thí sinh xác định nội dung chính và (2) Tìm ý chi tiết trong bài.

1. Nhóm câu hỏi yêu cầu thí sinh nắm nội dung chính (Reading for main ideas) 

Với dạng câu hỏi tìm nội dung chính trong bài, đáp án đưa ra sẽ trộn lẫn cả ý chính với những thông tin chi tiết. Yêu cầu ở đây, người thi phải chọn được nội dung chính giữa những thông tin “gây nhiễu”. Vì thế, để làm tốt được dạng câu hỏi này, bạn nên dùng kỹ thuật Skimming để nắm được nội dung chính của từng đoạn và toàn bài. Từ đó, thí sinh đối chiếu, so sánh với đáp án để chọn câu trả lời đúng nhất. 

Có 2 dạng câu hỏi tìm ý chính phổ biến: 

(1) Matching Headings: Chọn tiêu đề hợp lý cho từng đoạn 

Đề sẽ cung cấp cho thí sinh một loạt các Headings (Tiêu đề), nhiệm vụ của bạn là chọn được tiêu đề hợp lý cho từng đoạn văn trong bài đọc. Thông thường:

  • Số lượng Headings sẽ nhiều hơn số lượng các đoạn văn. 
  • Mỗi Heading chỉ được nối với một đoạn văn. 

Nguồn ảnh: IELTS Jacky 

(2) Choosing a title: Chọn tiêu đề cho bài đọc 

Dạng câu hỏi này yêu cầu thí sinh phải nắm rõ được nội dung chính mà bài đọc muốn truyền tải. Đề bài có thể yêu cầu người thi chọn tiêu đề của một đoạn hoặc hai đoạn. Khi gặp dạng đề này, bạn nên làm sau cùng, khi đã trả lời các câu hỏi khác. 

Nguồn ảnh: WISE English 

2. Nhóm câu hỏi tìm thông tin chi tiết (Reading for information) 

Với nhóm câu hỏi này, yêu cầu người thi phải xác định các thông tin chi tiết trong bài. Hệ thống câu hỏi thường được xếp theo thứ tự tương ứng với mạch bài viết. Các câu chứa đáp án đúng thường được Paraphrase (viết lại). Do đó, bạn cần phải phân tích, so sánh dữ liệu được đưa ra để xác định những thông tin mang ý nghĩa tương đương.

Có 5 dạng câu hỏi tìm thông tin chi tiết: 

(1) Multiple Choice: Câu hỏi trắc nghiệm 

Trong IELTS Reading, câu hỏi trắc nghiệm thường xuất hiện dưới các hình thức sau: 

  • Chọn 1 câu trả lời trong 4 đáp án cho trước 
  • Chọn 2 trong 5 đáp án cho trước 
  • Chọn hơn 2 câu trả lời trong đáp án cho trước 

Nguồn ảnh: IELTS Thư Đặng

(2) Identifying writer’s views/claims: Xác định quan điểm của bài viết 

Đề thi sẽ đưa ra một loạt các mệnh đề và bạn phải chọn một trong ba phương án Yes/No/No given để trả lời. Việc lựa chọn giữa “No” và “No Given” thường gây khó thí sinh vì rất dễ nhầm lẫn với “thông tin sai” và “thông tin không được đề cập đến trong bài”.

 Nguồn ảnh: Patado

(3) Summary, note, table, flow-chart completion: Hoàn thành bảng biểu, ghi chú, biểu đồ

Bạn sẽ lựa chọn các từ ngữ phù hợp để hoàn thành một đoạn văn/ghi chú hay biểu đồ. Dựa vào danh sách từ đã có sẵn hoặc thông tin đã đưa ra trong bài mà chúng ta có thể chọn được từ khóa phù hợp. 

Nguồn ảnh: Dory-ielts.com 

(4) Diagram label completion: Viết tiêu đề cho sơ đồ

Đây là dạng bài yêu cầu thí sinh gắn nhãn tương ứng cho một quá trình hay các bước của sơ đồ/biểu đồ. Khác với Matching Headings đã cung cấp sẵn tiêu đề, với Diagram label completion, người thi phải tự nghĩ ra tên nhãn phù hợp nhất. 

Nguồn ảnh: IELTS Advanced  

(5) Matching Features: Phân loại theo đặc điểm 

Thí sinh sẽ nối các mục tên người, ngày tháng năm sinh, tên các dự án nghiên cứu,… với từng thông tin mô tả đặc điểm được cung cấp trong đề. Một số thông tin đưa ra có thể không dùng được hoặc được dùng nhiều hơn một lần. 

Nguồn ảnh: IELTS Fighter 

Nguồn tham khảo bài viết:

  • IELTS.org
  • IELTSliz.com 
  • Dolenglish.vn
(Số lượt đọc: 134 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Bình luận