Grammar

Diễn đạt trong tiếng Việt với thì hiện tại hoàn thành

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong tiếng Việt, có một số lối nói quen thuộc sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) tương ứng trong tiếng Anh như sau:

1. Diễn đạt “chưa” (với “yet” đi kèm):

 • Have you seen him (yet)? – Yes, already. or – No, not yet.
  Bạn có gặp anh ta chưa? – Rồi, đã gặp. hoặc – Chưa, chưa gặp.
 • I have not told him the matter yet.
  Tôi vẫn chưa nói với anh ta về vấn đề.
 • Have you ever visited Ha Tien (yet)? – No, I have never been there.
  Bạn đã bao giờ đi chơi Hà Tiên chưa? – Chưa, tôi chưa bao giờ đến đó.

2. Diễn đạt “lâu nay”, “dạo này”, “gần đây”, “hổm rày” với “lately” hoặc “recently”:

 • How have you been lately?
  Dạo này bạn sao rồi?
 • I haven’t heard from him lately.
  Lâu nay tôi không nghe tin tức gì từ ông ấy.

3. Diễn đạt “từ… đến nay”, “từ… đến giờ” với “since”:

 • I have waited for you since early morning.
  Tôi đã chờ anh từ sáng đến giờ.

Khi muốn diễn đạt “từ… đến…” thì sử dụng “from… to/till”:

 • I waited you from early morning till 10 o’clock.
  Tôi đã chờ anh từ sáng sớm tới 10 giờ.

Biên soạn dựa trên giáo trình
A Practical English Grammar for Vietnamese Learners
(Giáo sư Lê Tôn Hiến)
Dịch & chú giải: Chơn Linh

*Ảnh: Credit to the owner

(Số lượt đọc: 20 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận