for fear of

vì sợ

Example: I chose to say nothing for fear of saying the wrong things.
Tôi chọn thái độ không nói gì vì sợ nói sai.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 510 times, 1 visits today)