Grammar

Hiểu về Form và Function trong tiếng Anh

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong tiếng Anh, mỗi từ trong câu đều có Form (hình thức) và Function (chức năng). Thí dụ:

 • Form (hay loại từ): Verb, Noun, Adjective, Adverb, Pronoun,… cùng những biến tấu về hình thể của nó (Word/Phrase/Clause).
 • Function (hay nhiệm vụ): Subject, Verb, Object, Modifier (phụ ngữ), Complement (bổ ngữ),…

Cùng một Form nhưng có thể thuộc 2 loại từ, như “fast” là Adverb, có nghĩa là “nhanh, lẹ”, trong khi “fast” cũng là Verb, có nghĩa là “ăn kiêng”.

Cùng một Form nhưng có thể có nhiều Function, như “sea” (biển) là Noun nhưng cũng được dùng như Adjective (đóng vai trò Modifier) trong “sea wind” (gió biển).

Hãy thử phân tích một vài ví dụ sau để hiểu thêm:

 1. I / don’t know / how to make money.
  – Function: S (Subject) + Vt (Transitive) + O (Object)
  – Form:
  + I = Pronoun
  + don’t = Auxiliary (trợ động từ)
  + know = Verb
  + how to make money = Noun Phrase
 2. Mountain / wind / is / very / cold.
  – Function: SM (Subject Modifier) + S + Vbe + mM (Modifier of another Modifier) + SC (Subject Complement)
  – Form: 
  + mountain = Noun used as Adjective
  + wind = Noun
  + is = Verb
  + very = Adverb
  + cold = Adjective

Biên soạn dựa trên giáo trình
A Practical English Grammar for Vietnamese Learners
(Giáo sư Lê Tôn Hiến)

(Số lượt đọc: 525 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận