in addition to: along with, besides

thêm vào, ngoài ra

Example: In addition to his regular job here, he works for the company as a secretary.
Ngoài công việc thường xuyên ở đây ra, ông còn làm thư ký cho công ty ấy.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 55 times, 1 visits today)