Prepositions

in common là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in common nghĩa là gì?
in common = alike

giống nhau, chung

Example:

Dick and Jane are going to get married, but I’m afraid they won’t be very happy together. They don’t have enough in common.
Dick và Jane sắp lấy nhau; nhưng tôi e rằng họ sẽ sống với nhau không hạnh phúc. Họ không có đủ điểm giống nhau.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

Ảnh: Ellie Cooper

(Số lượt đọc: 31 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận