in connection with

liên quan đến

ExampleTell me all you know in connection with that matter.
Hãy nói cho tôi nghe tất cả những gì anh biết liên quan đến vấn đề đó.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 98 times, 1 visits today)