in defence of

để bảo vệ

Example:
He said all he could in defence of his client.
Ông ấy đã nói tất cả những gì có thể nói để bảo vệ thân chủ của mình.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 4 times, 1 visits today)