in preference to

thích hợp hơn với

Example:

Through personal influence, he was given a job in preference to several more experienced men.
Do ảnh hưởng cá nhân, hắn được giao một việc thích hợp cho nhiều người khác có kinh nghiệm hơn hắn.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 23 times, 1 visits today)