in pursuance of

để theo đuổi, nhằm đạt tới

Example:

He was ready to do anything in pursuance of that object.
Ông ấy sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để theo đuổi mục tiêu đó.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 13 times, 1 visits today)