in return for = in exchange for

để đổi lấy, muốn có, muốn có được

Example:
In return for a close cooperation, we should exhibit our sincerity.
Muốn có được sự hợp tác chặt chẽ, chúng ta nên thể hiện lòng chân thành.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 7 times, 1 visits today)