in the guise of

cải trang thành

Example:

He went there in the guise of a farmer.
Hắn đến đó, cải trang như là một nông dân.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 18 times, 1 visits today)