Một adjective trong câu bổ nghĩa cho nhiều noun trong trường hợp có chữ “and” ở giữa các noun này, và miễn là không có từ nào khác giữa chữ “and” và noun thứ hai.

Ví dụ 2 noun:

  • The cheerful boys and girls run towards the playground. (Both the boys and the girls are cheerful.)
  • The cheerful boys and the girls… (the boys are cheerful, but the girls may or may not be cheerful.)
  • The tall man and his wife => makes only the man tall.
  • The mischievous cat and dog => both the animals are mischievous.
  • Place the red buttons and ribbons in the box => the buttons as well as the ribbons are red.
  • Place the red buttons and the ribbons in the box => is different, as explained.

Ví dụ nhiều noun:

  • Trash the rotten apples, oranges, tomatoes and eggs straightaway! => all rotten.
  • Trash the rotten apples and oranges and retain the tomatoes and eggs. => only the apples and oranges are rotten.
  • Put the new toys, pens and books on the table. (Toys, pens and books are all new.)
  • Put the new toys and pens, and the books on the table. (The adjective ‘new’ qualifies only the toys and pens.)

Chia sẻ từ Rajagopalan R (Quora) dựa trên kinh nghiệm đọc và viết tiếng Anh của anh chứ hiện không có cuốn sách Grammar nào đề cập vấn đề này.

(Visited 133 times, 1 visits today)