Trong tiếng Anh, có 5 mẫu câu cơ bản được cấu trúc theo sự hình thành của Predicate (Vị ngữ). Nắm chắc được 5 mẫu câu này, bạn có thể phân tích thành phần của bất cứ câu tiếng Anh nào trong bài Reading để đọc hiểu hay ứng dụng vào bài Writing.

Chú giải một số thuật ngữ:

  • Vi: instransitive verb (nội động từ)
  • Vt: transitive verb (ngoại động từ)
  • SC: subject complement (bổ ngữ cho chủ ngữ)
  • iO: indirect object (tân ngữ gián tiếp)
  • dO: direct object (tân ngữ trực tiếp)
  • OC: object complement (bổ ngữ cho tân ngữ)
PATTERN 1
S + Vi
River runs.
Courtesy always pays.
His company pays well.
PATTERN 2
S + Vi + SC
Your suitcase feels heavy.
Practice makes perfect.
PATTERN 3
S + Vt + O
She runs a business.
He makes movie.
I’ll pay the bill.
PATTERN 4
S + Vt + iO + dO
She’ll make you tea.
I haven’t paid him the money.
PATTERN 5
S + Vt + O + OC
She ran her business a great success.
A talent makes things happen.

Tài liệu tham khảo:
A Practical English Grammar  – Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 169 times, 1 visits today)