Grammar

Nhận diện linking verb trong tiếng Anh 

Pinterest LinkedIn Tumblr

Linking verb hay còn được gọi là liên động từ là những động từ dùng để nối chủ từ với một từ hoặc một cụm từ trong vị ngữ. Các từ và cụm từ ở đây thường là danh từ, tính từ hoặc cụm danh từ, cụm trạng từ, cụm tính từ,… đóng vai trò là bổ ngữ chủ từ (subject complement).

 Ví dụ:

 • I am thirteen years old.
 • She seems sad today.
 • This place looks like a mess. 

Không giống như những động từ khác, linking verb không được dùng để chỉ hành động. Những động từ này khi đi cùng subject complement có chức năng cung cấp thêm thông tin, giải thích trạng thái của chủ từ.

Ví dụ: Jennifer is (non-action linking verb) a good writer (danh từ bổ ngữ cho Jennifer).

3 loại linking verb phổ biến 

1. Động từ diễn tả trạng thái 

Trong tiếng Anh, các dạng cơ bản của động từ “to be” là “is”, “was”, “were”, “are”, “been” hoặc “being” đều có thể được sử dụng làm linking verb để xác định trạng thái của chủ ngữ.

Ví dụ:

 •  William’s mom is a doctor.
 •  He was nineteen.
 •  Giraffes are the weirdest animal.   

“seem” và “become” là hai linking verb phổ biến. Hai động từ này thường được dùng để mô tả về cảm xúc hoặc sự biến đổi trạng thái của người hoặc vật. 

Ví dụ:

 • You seem happy.
 • The house became Peter’s house in 1980. 

2. Động từ tri giác 

Các động từ bắt nguồn từ 5 giác quan là các động từ tri giác như appear, look, feel, smell, sound,… thường được sử dụng làm linking verb. 

Ví dụ:

 • Dinner smells burnt.
 • The cat’s fur felt silky. 

3. Động từ mô tả sự thay đổi hoặc dòng chảy 

Các động từ phổ biến khác thường được sử dụng làm linking verb mô tả sự ngưng trệ hoặc tăng trưởng như “grow”, “remain”, “prove”, “turn”, “act” hoặc “stay”.

Ví dụ:

 • She grows prettier everyday.
 • He always proves himself to be smart.
 • The data remained unchanged over the time. 

Nhận diện linking verb trong tiếng Anh 

Ngoài dạng linking verb là liên động từ kể trên (be, becomeseem), một số động từ khác vừa có thể là linking verb vừa có thể là động từ chỉ hành động. Sự khác biệt ở đây phụ thuộc vào ngữ cảnh và cách chúng ta sử dụng động từ.

Để biết được đây có phải là linking verb hay không, bạn cần nhận định xem liệu động từ này đang mô tả một hành động (action verb) hay trạng thái của chủ từ (linking verb). 

Ví dụ: Liz looks great today. 

Ở ví dụ này, look là một linking verb vì nó miêu tả ngoại hình của Liz. Chúng ta có thể xác định đó là một liên động từ vì bổ ngữ chủ từ là “great today” giúp mô tả thêm diện mạo của Liz. 

Liz looks through the microscope. 

Trong câu này, look là một động từ chỉ hành động và không phải là linking verb. Động từ này mô tả hành động mà Liz đang làm, không phải về bản thân Liz. Cụm từ “through the microscope” (xuyên qua kính hiển vi) làm rõ hơn về nơi cô ấy đang nhìn. 

Nguồn tham khảo bài viết:

 • The daily writing 
 • Grammarly 
 • Byjus 
 • Thesaurus 

 

(Số lượt đọc: 108 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Bình luận