on the brink of

sắp bị (xấu)

Example:

The region is on the brink of a serious disaster.
Vùng ấy đang trên đà sụp đổ trầm trọng.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 137 times, 1 visits today)