on the eve of

sắp được (tốt), ngay trước khi

Example:

He died on the eve of victory.
Ông ấy qua đời ngay khi sắp thành công.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 20 times, 1 visits today)