Trong tiếng Anh, Modifier và Complement là hai thành phần thường xuất hiện trong câu và dễ gây nhầm lẫn. Sau đây là cách thức nhận diện:

 • Modifier (phụ ngữ/bổ nghĩa): bổ nghĩa cho Noun, Verb, Adjective hay cả câu, đóng vai trò trang trí trong câu, không nhất thiết cần.
 • Complement (bổ ngữ): hình ảnh phản chiếu của Subject hay Object, bắt buộc phải có.

Ví dụ:

 • He is a devoted doctor. (Modifier)
  Nếu bỏ thì câu vẫn rõ nghĩa  => He is a doctor.
 • Union is strength. (Complement)
  Nếu bỏ thì câu không rõ nghĩa => Union is…?

Các loại Modifier

Trong một câu tiếng Anh thông thường sẽ có một hoặc nhiều Modifier sau đây:

 1. Subject Modifier (SM)
 2. Verb Modifier (VM)
 3. Object Modifier (OM)
 4. Direct Object Modifier (dOM)
 5. Indirect Object Modifier (iOM)
 6. Subject Complement Modifier (sCM)
 7. Object Complement Modifier (oCM)
 8. Modifier of another Modifier (mM)

Ví dụ: (Những từ in nghiêng là Modifier, những từ gạch dưới là từ được Modifier bổ nghĩa)

 1. She bought lovely flowers.
  …………………….OM……O
 2. She plays the piano very beautifully.
  ………………………………..mM…..VM
 3. The Swine Flu spread everywhere in 2009.
  ………………………………………….vM
 4. This is purely Vietnamese food.
  ……………..mM……. sCM
 5. She dyed her grey hair black.
  ……………………….OM………OC
 6. The heavy rain made the winding road very muddy.
  …………SM………………………… OM……………….OCM…OC
 7. Get me a cup of tea, please.
  ………………..dOM…………VM
 8. Thank you very much.
  …………………..mM…VM
Lưu ý: 

 • Modifier đặt trước NOUN, mô tả tình trạng .
 • Complement đặt sau NOUN, mô tả tình trạng mới.

Ví dụ: She dyed her grey hair black.
………………………………… oM…….. oC

Biên soạn dựa trên giáo trình
A Practical English Grammar for Vietnamese Learners
(Giáo sư Lê Tôn Hiến)

(Visited 122 times, 3 visits today)