Grammar

Phân biệt Phrase, Clause và Sentence qua hình ảnh đoàn tàu

Pinterest LinkedIn Tumblr

Phrase, Clause và Sentence là ba thành phần cơ bản trong một câu tiếng Anh. Ở bài viết này, chúng ta sẽ học cách phân biệt ba thành phần này qua hình ảnh minh họa của đoàn tàu.

Phrase – Cụm từ

Clause – Mệnh đề

Sentence – Câu

A group of words that cannot make any sense by itself. It does not contain a verb and its subject. A phrase is used to tell more about a clause. A group of words that can make sense by itself. It denotes a person or a thing (subject) and an action or state (verb). Group of words that can express a complete idea. A sentence begins with a capital letter, ends with a period and must contain at least one clause.
Một nhóm các từ mà khi đứng riêng thì không có nghĩa. Nó không bao gồm chủ ngữ và động từ. Một cụm từ được dùng để cung cấp thêm thông tin cho một mệnh đề. Một nhóm các từ mà khi đứng riêng thì vẫn có nghĩa. Nó biểu thị một người hay một vật (chủ ngữ) và một hành động hay một trạng thái (động từ). Một nhóm các từ mà có thể biểu đạt một ý tưởng hoàn chỉnh. Một câu thường bắt đầu với kí tự viết hoa, kết thúc với dấu chấm và phải bao gồm ít nhất một mệnh đề.

Dựa theo khái niệm trên, chúng ta có thể ví von:

  • Phrase như một toa tàu, tự bản thân toa tàu thì không thể chạy được trên đường ray.
  • Clause như một đầu tàu, tự bản thân đầu tàu thì vẫn có thể chạy được mà không cần toa tàu.
  • Sentence như một đoàn tàu, bao gồm một (hoặc nhiều) đầu tàu và toa tàu – tương ứng với các câu đơn, câu ghép, câu phức và câu hỗn hợp trong tiếng Anh. (Dĩ nhiên trên thực tế, một đoàn tàu chỉ có một đầu tàu chứ không thể có nhiều đầu tàu. Tuy nhiên về mặt văn phạm, đoàn tàu chỉ là hình ảnh ước lệ để người học dễ hình dung về điểm ngữ pháp căn bản này.)

Ví dụ minh họa:

Phrase Watching “A Beautiful Mind” movie
Clause I was deeply moved
Sentence Watching “A Beautiful Mind” movie, I was deeply moved.
Phrase For fast results
Clause he likes Google in searching the web
Sentence For fast results, he likes Google in searching the web.

Tài liệu tham khảo:
A Practical English Grammar  – Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 2.625 lần, 4 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận