Trong cách diễn đạt lịch sự của tiếng Anh và một số ngôn ngữ phương Tây, khi có hai đại từ nhân xưng trở lên và bao gồm cả người nói thì ngữ pháp tiếng Anh quy định phải đặt người khác lên trước mình. Ví dụ: She and I live in our own little world.

Đa số người mới học tiếng Anh sẽ quen dùng theo cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt là đặt người nói lên trước: I and she live in our little world. Cách dùng này nhấn mạnh vào cái tôi cá nhân của người nói, là điểm được xem là thiếu lịch sự và tinh tế trong văn hóa Tây phương.

(Visited 163 times, 1 visits today)