Grammar

Sự khác biệt trong ngữ pháp Anh-Anh và Anh-Mỹ

Pinterest LinkedIn Tumblr

Cùng là tiếng Anh, nhưng trong văn viết Anh-Anh và Anh-Mỹ lại có một số điểm khác biệt về chính tả, ngữ pháp và dấu câu. Người Anh thường có thói quen thêm đuôi -t vào động từ quá khứ đơn, trong khi người Mỹ lại thêm đuôi -ed vào động từ. Ngoài ra còn một vài quy tắc khác chỉ xuất hiện trong tiếng Anh-Anh nhưng không có trong tiếng Anh-Mỹ và ngược lại.   

1. Cách viết động từ ở thì quá khứ 

Trong tiếng Anh-Mỹ, động từ ở thì quá khứ thường được thêm đuôi -ed, tuy nhiên, trong tiếng Anh-Anh, người bản ngữ thường thêm -t vào động từ nguyên mẫu.

Ví dụ:
She had dreamt of being a dancer when she was young. (Anh-Anh)
As a boy, he had dreamed about being on the basketball team. (Anh-Mỹ) 

2. Sử dụng cấu trúc “have got”

Theo từ điển Merriam-Webster, cấu trúc “have got” khi sử dụng trong câu mang nghĩa là sở hữu hoặc làm chủ, thường được dùng để nhấn mạnh sự cần thiết, khẩn cấp của một sự vật, hiện tượng.

Cấu trúc “have got” được dùng phổ biến trong tiếng Anh-Anh hơn là Anh-Mỹ. Khi cần chỉ về một việc mang tính sở hữu, người Mỹ sẽ dùng “have” (không có “got”).

Ví dụ: 

I have got a house. (Anh-Anh)
I have two cousins in Ohio. (Anh-Mỹ) 

3. Thì hiện tại hoàn thành 

Khi nói về một sự việc đã diễn ra trong quá khứ, người Mỹ thường dùng quá khứ đơn, trong khi người Anh lại có xu hướng dùng thì hiện tại hoàn thành nhiều hơn.

Ví dụ:
What do you do with your free time? Have I already asked you that? (Anh-Anh)
What do you do with your free time? Did I already ask you that? (Anh-Mỹ)  

4. Cách chia thì sau danh từ tập hợp

Danh từ tập hợp (Collective nouns) là những danh từ dùng để chỉ một nhóm người hay tổ chức. Trong tiếng Anh-Mỹ, những từ này được xem là danh từ số ít. Ngược lại, với tiếng Anh-Anh, các từ này lại được xem là danh từ số nhiều.

Ví dụ:
The staff are taking the day off. (Anh-Anh)
The staff is taking the day off. (Anh-Mỹ) 

5. Giới từ (Prepositions) 

  • At the weekend/On the weekend 

Khi nhắc đến cuối tuần, người Anh thường dùng cụm từ “at the weekend”, trong khi người Mỹ lại quen dùng “on the weekend”.

Ví dụ:
So we’ll get together and barbecue on the weekend. (Anh-Mỹ)
What are you doing at the weekend? (Anh-Anh) 

  • Giới từ on và in trước tên đường 

Khi đề cập đến vị trí của một con đường ở trong câu, người Anh sẽ dùng giới từ on, trong khi, người Mỹ sẽ dùng giới từ in. 

Ví dụ:
I used to live on Perot street. (Anh-Mỹ)
They were a lovely family. They lived in Walton Street. (Anh-Anh) 

6. Vị trí trạng từ trong câu 

Trong tiếng Anh-Mỹ, trạng từ thường đứng trước hoặc sau danh từ mà nó cần bổ nghĩa. Tuy nhiên, trong tiếng Anh-Anh, trạng từ thường chỉ đứng ở vị trí sau động từ.

Ví dụ:
She drank quickly/She quickly drank. (Anh-Mỹ)
She drank quickly. (Anh-Anh) 

7. Cách dùng từ “well”

Trong ngữ pháp tiếng Anh-Mỹ, từ “well” thường đóng vai trò làm trạng ngữ trong câu, hàm nghĩa là tốt, giỏi, hay ho. Thế nhưng, trong tiếng Anh-Anh, từ “well” còn được dùng với nghĩa là rất, cực kỳ.

Ví dụ: 

I’m very sleepy. (Anh-Mỹ) = I’m well sleepy. (Anh-Anh) 

Nguồn tham khảo: 

  • vnexpress.net 
  • dictionary.cambridge.org
(Số lượt đọc: 66 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Bình luận