Intonation

Intonation đối với Lists

Pinterest LinkedIn Tumblr

When listing items, use rising intonation for each item except the last. Use falling intonation for the last item only.
Khi liệt kê các mục, sử dụng ngữ điệu lên giọng đối với mỗi mục, ngoại trừ mục cuối cùng. Chỉ sử dụng ngữ điệu xuống giọng cho mục cuối cùng.

  1. Please order toner, Wite-Out, folders, and paper.
  2. I can meet you on Monday, Tuesday, or Friday.
  3. Small, medium, or large?
  4. Is the dress code formal, informal, or business casual?
  5. He speaks French, German, and Hindi.
  6. Do you want to go by plane, train, or car?
  7. You’ll need a webcam, a headset, and a Paypal account.
  8. My car needs to be washed, waxed, and vacuumed.

How to Master the American Accent
(Judy Ravin & Bard Niemann)

(Số lượt đọc: 149 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận