Intonation

Intonation đối với Tag Questions

Pinterest LinkedIn Tumblr

A. When seeking information, use rising intonation.
Khi tìm kiếm thông tin, sử dụng ngữ điệu lên giọng.

  1. You changed the locks, didn’t you? (Yes/No)
  2. We’re still going to the game, aren’t we? (Yes/No)
  3. You won’t finish by tomorrow, will you? (Yes/No)
  4. We’ll be leaving soon, won’t we? (Yes/No)
  5. They’re not making cutbacks, are they? (Yes/No)

B. When seeking agreement, use falling intonation.
Khi tìm kiếm sự đồng thuận, sử dụng ngữ điệu xuống giọng.

  1. You changed the locks, didn’t you? (Yes, I did)
  2. We’re going to the game, aren’t we? (Yes, we are)
  3. You won’t finish by tomorrow, will you? (No, I won’t)
  4. We’ll be leaving soon, won’t we? (Yes, we will)
  5. They’re not making cutbacks, are they? (No, they’re not)

How to Master the American Accent
(Judy Ravin & Bard Niemann)

(Số lượt đọc: 109 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận