Intonation

Intonation đối với Yes – No Questions

Pinterest LinkedIn Tumblr

When the expected answer is YES or NO, use rising intonation.
Khi câu trả lời được mong đợi là YES hoặc NO, sử dụng ngữ điệu lên giọng.

  1. Did they leave already? (Yes/No)
  2. Will you be done soon? (Yes/No)
  3. Was that the last one? (Yes/No)
  4. Can I help you? (Yes/No)
  5. Have you had lunch yet? (Yes/No)
  6. Is there something else I can show you? (Yes/No)
  7. Will that be all? (Yes/No)
  8. Do you know how to get there? (Yes/No)
  9. Was it a long drive? (Yes/No)
  10. Do you think you can join us? (Yes/No)

How to Master the American Accent
(Judy Ravin & Bard Niemann)

(Số lượt đọc: 326 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận