Speaking

Perfect Phrases for Everyday Business Life: Finding A Mentor

Pinterest LinkedIn Tumblr

Những câu bắt chuyện hữu ích dành cho nhân sự mới đang tìm kiếm người hướng dẫn hay sự giúp đỡ ở công ty nước ngoài.

Phrases for Finding a Mentor or Obtaining General Help

 • Does the company offer a mentoring program?
  Công ty có cung cấp chương trình hướng dẫn nhân sự mới không?
 • Do you know how I can find a mentor?
  Bạn có biết làm cách nào để tôi tìm một người hướng dẫn?
 • Do you have a mentor in the company?
  Bạn có người hướng dẫn nào trong công ty không?
 • Whom do you consider a leader in the company? Does he or she mentor anyone?
  Bạn coi ai là người lãnh đạo trong công ty? Anh ấy hay cô ấy có hướng dẫn ai không?
 • Could you recommend someone I might be able to help in a reciprocal relationship
  Bạn có thể giới thiệu ai đó mà tôi có thể giúp đỡ trong một mối quan hệ song phương không?
 • I could offer information about my country’s culture, market, taboos, and business practices.
  Tôi có thể cung cấp thông tin về văn hóa, thị trường, những điều cấm kỵ và thực tiễn kinh doanh của đất nước tôi.
 • Can I shadow that position?
  Tôi có thể làm theo vai trò của người đó được không?
 • I need guidance.
  Tôi cần được hướng dẫn.
 • Would you mind helping me?
  Bạn có phiền giúp tôi không?
 • Could you take me under your wing?
  Bạn có thể nhận hướng dẫn tôi không?
 • I’m eager to learn more about company culture – would you have a moment over a cup of coffee to discuss it?
  Tôi rất háo hức muốn tìm hiểu thêm về văn hóa công ty – bạn có rỗi lúc nào uống cà phê với tôi để thảo luận về nó không?
 • Your knowledge about the company (this position) is valuable to me. Are you available to talk about it with me sometime?
  Kiến thức của bạn về công ty (vị trí này) rất giá trị đối với tôi. Bạn có sẵn lòng trò chuyện với tôi vào lúc nào đó không?
 • I need to ask someone about this. Would you be the person I should ask?
  Tôi cần hỏi ai đó về điều này. Tôi hỏi bạn có được không?
 • Do you mind if I ask you about this?
  Bạn có phiền nếu tôi hỏi bạn điều này không?
 • Can you refer me to the right individual? Where do you think I can get help?
  Bạn có thể giới thiệu cho tôi đúng người được không? Bạn nghĩ đâu là nơi tôi có thể tìm sự trợ giúp?
 • Could you recommend someone in the computer/sales/bookkeeping/HR department?
  Bạn có thể giới thiệu tôi ai đó ở phòng máy tính/kinh doanh/kế toán/nhân sự không?
 • Are there any training programs offered by the company that I might join?
  Công ty có cung cấp chương trình đào tạo nào mà tôi có thể tham gia không?
 • Can you suggest some self-study materials or training programs?
  Bạn có thể đề xuất một số tài liệu tự nghiên cứu hay chương trình đào tạo không?
 • Is there a lunch and learn program?
  Ở đây có chương trình hướng dẫn nhân viên mới trong giờ ăn trưa không?

Nguồn: Perfect Phrases for Everyday Business Life (Natalie Gast)
Bản dịch của Tự học Anh ngữ

(Số lượt đọc: 90 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận